• અમરત્વ | એક પૌરાણિક વાર્તા

 • TRAIL | The Trial | Gujarati Short Film

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • Undid - The Mistake | Studio Creaticons

 • 26 (Twenty Six) | SJ Film Factory

 • New - એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • The Suspect - Hindi Suspense - Thriller Short Film

 • જામકુડી જામકુડી જામકુડી

 • Tahrir - A Liberation | A Short Film

 • THE STRANGER ON THE BUS - Award Winning Short Film

 • Natasha | Sci-fi Short Film

 • સ્મરણ | એક રહસ્યમય વાર્તા

 • ત્રીજું નેત્ર | ગુજરાતી શોર્ટ ફિલ્મ

 • ESCAPE | No Budget Films

 • Bahadur | Gujarat's First Psycho Short Film