• જય વસાવડા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • નિરેન ભટ્ટ સાથે સંવાદ - સાહિત્ય સરિતા

 • જય વસાવડા - સાહિત્ય સરિતા

 • ધીરુભાઈ પરીખ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • અક્ષરવત્સલ સ્વામી - સાહિત્ય સરિતા

 • સાંઈરામ દવે - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • બ્રહ્મવિહારી સ્વામી - સાહિત્ય સરિતા

 • શૈલેષ સાગપરીયા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • સતીશ વ્યાસ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • અંકિત ત્રિવેદી - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • અંકિત ત્રિવેદી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • સુભાષ ભટ્ટ - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • my test

 • આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા