• કલ્પના મૃત્યુ

 • एकपात्रीय प्रस्तुति

 • ઓપન લેટર્સ

 • પરેશ વોરા | એકપાત્રીય અભિનય

 • ગનુભાઈ ની ચા

 • આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • Friends Forever | Short Film

 • ટીમ જલસો | વાચીકમ્ હળવીધારની પ્રસ્તુતિ

 • એકપાત્રીય પ્રસ્તુતિ

 • પ્રતીક્ષા Unlimited

 • એક સ્થાયી મુસાફર

 • ટોટલ ફિલ્મી

 • बेब्स इन द वुड

 • पार्क (मानव कौल)