• આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • MENTAL | A GUJARATI SHORT FILM

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

 • સુખનો પાસવર્ડ - Life Unlimited

 • New - એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • Jamkudi

 • Dhanaks Day of Interview

 • ESSAY | Short Film On Child Abuse

 • The End or The Beginning

 • TIFFIN | What Lies Within

 • Ramē | Nature fills your emptiness

 • ESCAPE | No Budget Films

 • Honer the duty 26-11 Mumbai attack

 • Gujarati Business Man | On Starting Business

 • Respect Her Expertise (Every GIRL MUST WATCH)

 • Majestic Ring | Ancient Wisdom