• વૈશાખ - હું બોલું, તું સાંભળ

  • અંકિત ત્રિવેદી - પ્રેમનો પાસવર્ડ

  • આશુ પટેલ સાથે ઓન ધ સ્પોટ

  • સૌમ્ય જોશી - હું બોલું તું સાંભળ

  • ધ્રુવ ભટ્ટ - દરિયા શી મોજમાં

  • હર્ષ શોધન - હું બોલું તું સાંભળ

  • અનિલ ચાવડા - હું બોલું તું સાંભળ

  • જામકુડી જામકુડી જામકુડી

  • સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ