સ્વભાવે બિંન્દાસ... જીવન ગમે તેવા રંગો પરિસ્થિતિ સ્વરૂપે ઢોળે, હું મારા સ્વભાવની પીંછીથી વર્તમાનના કેન્વાસ પર સુંદર સ્ટ્રોક્સ મારી જીવનનું માસ્ટરપીસ પેઈંટ કરી લઉં છું. આ પણ એક કળા જ છે. જીવન જીવવાની કળા. કદાચ બધી કળાઓમાં આ કળા અગત્યની અને ખાસ શીખવા જેવી છે... I hope you will enjoy my work. :)

  • (13)
  • 938
  • (103)
  • 2.2k
  • (126)
  • 2.3k
  • (139)
  • 2.4k
  • (155)
  • 3.5k
  • (167)
  • 2.7k
  • (31)
  • 1.5k
  • (21)
  • 1k
  • (19)
  • 1.2k