#અમારી_સાદગીમાં_જ_અમારી_ફેશન_છે , #અમે_જેવા_છીએ , #એવા_જ_ગજબ_ના_છીએ...

આજે સપનામાં એક મસ્ત સપનું આવ્યું....
એક પાળી પર બેઠાતા તું અને હું....
અને... મીઠી મીઠી વાતોનું વાવાઝોડું આવ્યું...!!!

Read More

चाहे कितनी भी महंगी "गाड़ी" क्यों ना हो,
परन्तु यदि गाड़ी में "ब्रेक" ना
हो तो "दुर्घटना"
निश्चित
है,
इसी प्रकार व्यक्ति का "जीवन" कितना भी
"श्रेष्ठतर" क्यों ना हो परन्तु उसमें
"संस्कार" और "मर्यादा"
ना हो तो "पतन"
निश्चित
है..!!
*सुप्रभात*
"जय श्री कृष्णा"
?

Read More

*ख्वाहिश की बात ना करो ,तुम्हारी साँसों में शामिल हूँ ...!!
*यकीं ना हो ,धडकनों से पूछो ,तुम्हारे रग रग में शामिल हूँ ...!!

Read More

जो "विद्या" सिर्फ "पुस्तकों" में लिखी
हुई है पर "ग्रहण" नहीं की
गई है, और जो "धन"
दूसरों के "हाथों"
में गया
हुआ
है,
ये दोनों "चीजे" ही आवश्यकता
पड़ने पर कभी "काम"
नहीं आती
हैं..!!
*सुप्रभात*
"जय श्री कृष्णा"
?

Read More

હું શબ્દો શોધતો રહી ગયો,
ને એ આંખોથી ગઝલ કહી ગયા...?

सुंदर "शरीर" में गंदा "मन" सोने
की "थाली" मे "लोहे"
की "कील" के
समान
है,
जो धीरे-धीरे अपने "जंग" द्वारा
पूरी "सोने" की "थाली"
को "नष्ट" कर
देता
है!
*सुप्रभात*
"जय श्री कृष्णा"
?

Read More

*ख्वाहिश की बात ना करो ,तुम्हारी साँसों में शामिल हूँ ...!*
*यकीं ना हो ,धडकनों से पूछो ,तुम्हारे रग रग में शामिल हूँ ...!*

Read More

किसी से अपने जैसे होने की उम्मीद
मत रखिए, क्योंकि आप अपने
सीधे हाथ में किसी का
सीधा हाथ पकड़
कर कभी नहीं
चल सकते,
किसी के साथ चलने के लिए अपने
सीधे हाथ में उसका उल्टा हाथ
ही पकड़ना पड़ता है,
तभी साथ चला
जा सकता
है!
*सुप्रभात*
"जय श्री कृष्णा"
?

Read More

आँखें और आवाज
काफ़ी है किसी का
हो जाने के लिए,
?
किसने कहा कि
छूना जरूरी है
दिल छू जाने के लिए...l

"जीभ" जन्म से होती है और "मृत्यु"
तक रहती है क्योंकि
वह "कोमल"
होती
है,
"दांत" जन्म के बाद आते हैं और
"मृत्यु" से पहले चले
जाते हैं क्योंकि
वह "कठोर"
होते
हैं,
अतः "कोमल" रहिये, "कठोर" नहीं!
*सुप्रभात*
"जय श्री कृष्णा"?

Read More