દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું... આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ ચોક્કસ આપજો.

  • (77)
  • 802
  • (70)
  • 1.5k
  • (28)
  • 488
  • (72)
  • 1.4k
  • (28)
  • 560
  • (49)
  • 1.1k
  • (71)
  • 1.5k
  • (67)
  • 1.4k
  • (21)
  • 538
  • (69)
  • 1.3k