આવ તુજને હસાવું , આવ તુજને રડાવું , આવ તુજને પ્રેમ કેરી હુંફ આપું , જો હોય તુંજ તણો વિશ્વાસ તો આવ તુજને આ પ્રેમ તાણું આખું વિશ્વ બતાવું. - સમય

  • 360
  • (12)
  • 452
  • (15)
  • 546
  • 396
  • (11)
  • 358
  • (11)
  • 876
  • 1.4k
  • (12)
  • 664