શ્રી જયશ્રી પટેલ ભરૂચ નિવાસી .અભ્યાસ એમ.એ.કવિતા તેમજ નાની ટૂંકી વાર્તા લખવી ને વાંચવી ગમે.

  • 334
  • (15)
  • 710
  • 436
  • (13)
  • 750
  • (11)
  • 348
  • 378
  • (11)
  • 1.4k