બગાવત મારો ધર્મ છે એ સત્તા સામે હોઈ કે પછી સમાજમાં રહેલા દંભીઓ સામે. આ બંને સામે ક્યારેય હાથ નથી જોડ્યા કે નથી એમની વાહ વાહી કરવાની અભિલાષા રાખી. મો. 9265340851. 8469950007

  • 222
  • (31)
  • 1.4k
  • (15)
  • 1k
  • (30)
  • 1.4k
  • (12)
  • 922
  • (34)
  • 2k
  • (36)
  • 1.8k