હુ તખુભા ગોહિલ (બાપુ)કારડીયારાજપૂત હુ પ્રકૃતિપ્રત્યેઅપાર આદર ધરાવુ છુ તેમજ સાહિત્યવીશે રુચી દાખવુ છુ..પત્રકારતરીકેફરજ બજાવુ છુ

  • (67)
  • 1.3k
  • (39)
  • 1.2k
  • (53)
  • 2k
  • (56)
  • 1.7k
  • (57)
  • 2.2k
  • (57)
  • 1.9k
  • (49)
  • 2.1k
  • (46)
  • 1.7k
  • (54)
  • 2.4k
  • (45)
  • 1.4k