હુ માત્ર નિમીત સાથે સીમિત છુ,

"Life has taught us that we are not always special to anyone"
#announce

આપણે જે માર્ગે જવું છે એ માર્ગે ખાડા આવતા હોય તો આપણે ચાલવાની ગતી ધીમી કરવી પડતી હોય છે,
જીંદગી નું પણ આવું જ છે વ્હાલા ઉતાવળે પગલે મંજીલ બહુ દુર રહી જતી હોય છે...

Read More

Things have changed...

"Today a good profile picture is more important than a good heart"

One wrong thing and one An incomplete thing breaks some relationships....

જે લોકો બુધ્ધિ ને છોડિ ભાવના માં વહી જાય છે ને એવા લોકોને હર કોઇ મુર્ખ બનાવી જાય છે...
#job

जिंदगीभी बड़ी अजीब हे यार मेरे,
कोई खुशी हो तभी आंसू बहाता और कोई गम हो तभी आंसू बहाता, कोई भरोसा निभाके आंसू बहाता तो कोई भरोसा तुटने पर आंसू बहाता।

Read More

"The haste in lying and the late doing the right thing lose a lot in life" #job

દરેક વ્યક્તિ માં ગમવા જેવું કંઈક હોય છે સાહેબ પણ એને શોધવું પડે...

There is love in every moment and happiness in every moment,
what you want,
Remember if you lose and live is life...

हाल-ऐ-गम उनको हि मिलता हे जिन्हें हम अपना समझने की कोशिश करते हैं।