ચાર્ટડ ની ઓડિટ નોટસ - 16 - સંરક્ષણ ક્ષેત્રે ક્યારે આત્મનિર્ભર ?

by Ca.Paresh K.Bhatt in Gujarati Humour stories

# ચાર્ટડ ની ઓડીટ નોટ્સ -70 ## CA.PARESH K.BHATT# ___________________________સંરક્ષણ ક્ષેત્રે ક્યારે આત્મનિર્ભર ?___________________________રાફેલ વિષે મારે વિશેષ કઈ નથી લખવું કેમકે મારા કરતા આપ સૌ સવિશેષ જાણો છો . મારો આજના આર્ટીકલનો હેતુ સાવ અલગ જ છે .ભારત માટે ...Read More