જોકે આપણે ત્યાં તો આ બન્ને વસ્તુ માં બધા જ મૂકે જ !

by Bipinbhai Bhojani in Gujarati Humour stories

શિક્ષક જો.કે. વિદ્યાર્થી મુ.કે. ને : બોલ મુ.કે. આ શ્રાવણ માસમાં આખો મહિનો એકટાણા કરવામાં આવે છે તેનું મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક કારણ શુ છે ?વિદ્યાર્થી મુ.કે. : અત્યારે ઇકોનોમીનું ઠેકાણુ નથી અને તમે સાહેબ વિજ્ઞાનની માંડો છો ? ઈકોનોમિકલ કારણ ...Read More