કથા કોરોનાની... - (હાસ્ય વાર્તા)

by Anmol Anil Saraiya in Gujarati Humour stories

"અરે યાર, કેમ છે, તું?" અને મેં તેના માસ્ક પહેરેલા ચહેરા સામે ધ્યાનથી જોયું… અને કહ્યું :"અરે મલય તું? હું તો તને ઓળખી જ ન શક્યો. કોલેજ છોડ્યા બાદ આપણે ત્રીસ વર્ષે મળ્યા, તો પણ તું ઓળખી ગયો..?""ઓળખું જ ...Read More