મને નૉવેલ વાંચવાનો ખૂબ જ ગાંડો શૉખ છે. મારૂ માનવું છે,કે માણસ ને ઉત્તમ બનાવવા અને સારા સંસ્કારનું નિરૂપણ કરવામાં સાહિત્યનો મોટો ફાળો છે, અને રહેશે.

  • (41)
  • 814
  • (39)
  • 1.3k
  • (38)
  • 1.2k
  • (38)
  • 1.5k
  • (51)
  • 1.2k
  • (50)
  • 3.6k