Hey, I am reading on Matrubharti!

We as a men think women just be the board to be paint on.... but women is not the board but she is the brush by which she paints the world!
#AJJAINI Happy womens day.

मां तु शक्ति नो प्रताप छे
मां तु मारा जीवन नो आलाप छे
पण ऐ थी वधू
मां तु बाप छे!
मां तु मारी नानी नानी जीतनो मोटो पडघाट छे,
मां तु विष्व नु ञान धरावती ऐक मात्र चुपचाप छे,
मां तु मारा दुख ना समय मा सुख नो प्रभात छे,
ऐटलेज तो ,
मां तु बाप छे!

ऐक अधुरी कविता!
-Akash Suthar

Read More